Shows


(հայերեն) «ԿԱՐԻՆ» – Թակ-Թանզարա | «Ի ԶԵ՛Ն»
(հայերեն) «ԿԱՐԻՆ» – Ձձում (Խնոցու երգ) | «Ի ԶԵ՛Ն»
(հայերեն) «ԿԱՐԻՆ» – Ալաշկերտի Քոչարի | «Ի ԶԵ՛Ն»
(հայերեն) «ԿԱՐԻՆ» – Կոմիտասի Շորոր | «Ի ԶԵ՛Ն»
(հայերեն) «ԿԱՐԻՆ» – Մուսալեռան Դաբկի և Չալմը դանգը | «Ի ԶԵ՛Ն»